חוזר המפקח פוליסות ביטוח סיעודי

לפניכם חוזר המפקח על הביטוח, מטעם משרד האוצר, בנושא ביטוח סיעודי פרטי. החוזר כולל היבטים הקשורים בפוליסת ביטוח סיעודי.

ביטוח סיעודי – פרט

כללי

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לתת תמיכה לאדם הנמצא במצב שאינו מאפשר לו לבצע פעולות יומיומיות חיוניות או הזקוק להשגחה. הרוב המכריע של המקרים הסיעודיים מתרחש בגיל הזקנה, לאחר גיל 75, ולפיכך הכיסוי הביטוחי למקרים אלה כמוצר לטווח ארוך, מחייב התייחסות מיוחדת. בפוליסות אלה למבטח קיים קושי להתחייב לפרמיה ידועה מראש שלא תשתנה לתקופה ארוכה, עקב מוגבלות הנתונים לקביעת הפרמיה הנוכחית, ואי וודאות בדבר התפתחויות עתידיות שעשויות להשפיע על רמת הסיכונים בתחום.

לפיכך, נקבעים בחוזר מספר עקרונות הנובעים מהאמור. כיוון שמדובר בביטוח לטווח ארוך נקבעת תקופת הביטוח כתקופת חייו של המבוטח. מפאת חשיבותו של הביטוח הסיעודי, העובדה שאינו מסופק במקביל על ידי מערכות ציבוריות והעובדה שאין בהכרח הקבלה בין הצורך בכיסוי הסיעודי לבין הצורך בכיסויים ביטוחיים אחרים, מעוגנת מכירתו של הביטוח הסיעודי באופן עצמאי, ללא תלות בכיסויים אחרים.

על רקע האמור, על מנת להתמודד עם המאפיינים של הביטוח הסיעודי ולהבטיח כיסוי הוגן לטווח ארוך, להלן הוראות לפוליסות ביטוח סיעודי – פרט.

הגדרות

"תקופת תשלום" – מספר השנים שנקבעו בפוליסה לתשלום תגמולי הביטוח.

"ערך מסולק" – סכום הביטוח אשר בתוקף בעת הפסקת תשלומי הפרמיה, הנגזר מהרזרבה שנצברה למבוטח מסוים בהתחשב במרכיב הוצאות ראוי.

"פרמיה קבועה" – פרמיה שאינה משתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח.

1 . תקופת הביטוח

תקופת הביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי תהיה לכל חיי המבוטח. מבטח לא יהיה רשאי לבטל פוליסה מכוח התניה בפוליסה, אלא בעילות הקבועות בדין הנוגעות להפרת תנאים על ידי המבוטח.

2 . הפרמיה

א.   מבטח רשאי להציע למבוטח המצטרף עד גיל 65 פוליסה לביטוח סיעודי בפרמיה קבועה או בפרמיה משתנה. בכל מקרה, החל מגיל 65 תקבע פרמיה קבועה.

ב.    מבטח יציע למבוטח המצטרף בגיל 65 ומעלה פוליסה לביטוח סיעודי בפרמיה קבועה בלבד.

ג.מבטח יצרף לטופס הצעת הביטוח את לוח הפרמיות ודוגמאות של הערכים המסולקים לפחות על פי קבוצות גיל של חמש שנים. בדף פרטי הביטוח יפורטו לוח הפרמיות ולוח הערכים המסולקים הספציפיים של המבוטח.

ד.    בכל שימוש בפרמיה קבועה המבטח יחזיק עתודות מתאימות עבור אותו מבוטח.

3 . ערך מסולק

א.   בפוליסה הכוללת פרמיה קבועה מגיל x, המבטח יתן למבוטח ערך מסולק בכל מקרה של הפסקת הפוליסה החל מהמועדים הבאים (בשנים):

תקופת תשלום של חמש שנים תקופת תשלום של שלוש שנים גיל כניסה
3 x+ 5x+ עד 39
2 x+ 3 x+ 40-59
1 x+ 2 x+ 60-64
1 x+ 1 x+ 65 ומעלה

ב.    על אף האמור לעיל, מבוטח ששילם פרמיה משתנה לפחות 5 שנים ועבר לפרמיה קבועה יקבל ערך מסולק החל מגילx .

ג.עבור תקופות תשלום שונות מהמצוינות בסעיף א', יציע המבטח ערכים מסולקים מתאימים בכפוף להיתר מראש של המפקח על הביטוח.

ד.    הערך המסולק ייקבע לפחות לפי הפרמטרים הבאים: מין, גיל ומשך התקופה בה שולמה הפרמיה הקבועה.

ה.   הערך המסולק לא יינתן בצורה של קיצור תקופת הביטוח.

ו.  אם הערך המסולק נמוך מתגמול חודשי של 800 ₪ (צמוד למדד ינואר 2002), יקבל המבוטח את הערך כאמור כערך פדיון.

4 . איסור על סיבסוד בין מבוטחים

א.   תמחור הפרמיה לא יתבסס על סבסוד בין מבוטחים בקבוצות גיל שונות, וכן לא יתבסס על סבסוד בין המינים.

ב.    מספר שנות הגיל בכל קבוצת גיל לא יעלה על חמש שנים.

5 . שינויים בפרמיה

א.   מבטח לא יהיה רשאי להעלות את לוח הפרמיות, אלא בכפוף להיתר מראש של המפקח על הביטוח ובכל מקרה לא לפני תום 5 שנים מיום מתן ההיתר להפעלת הפוליסה, או מיום מתן היתר העלאה קודם. בעת שינוי לוח הפרמיות מבטח יהיה רשאי להתאים את לוח הערכים המסולקים.

ב.    מבטח יודיע למבוטח בכתב, 60 יום מראש, על כל עליה שאושרה בלוח הפרמיה.

ג.בכל מקרה של עליה בפרמיה תוצע למבוטח האפשרות להמשך תשלומי הפרמיה הקודמת תמורת מתן גמלת סיעוד מופחתת.

6 . תגמולי ביטוח בבית המבוטח

פוליסה לביטוח סיעודי תכלול אפשרות לתגמולי ביטוח עבור טיפול סיעודי בבית המבוטח. תגמולי הביטוח בבית יהיו בסכום מוסכם (פיצוי בלבד) או בדרך של מתן שירות בפועל על ידי המבטח על פי התנאים הקבועים בפוליסה.

7 . שחרור מתשלום פרמיה

בפוליסה לביטוח סיעודי המבוטח יהיה משוחרר מתשלום פרמיות במהלך תקופת תשלום תגמולי הביטוח.

8 . איסור על התניה בעת מכירת פוליסה לביטוח סיעודי

מבטח לא יתנה הצטרפות לפוליסה לביטוח סיעודי ברכישת כיסוי ביטוחי אחר, מוצר או שירות אחר כלשהו. איסור ההתניה יחול גם למקרה של ביטול.

9 . דיווח שנתי לפוליסה מסולקת

מובהר כי הוראות הדיווח השנתי למבוטח בהתאם לחוזר 2001/10 יחולו גם במקרה שהמבוטח סילק את הפוליסה.

10 . תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות לביטוח סיעודי – פרט.

11 . תחילה

הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות לביטוח סיעודי – פרט שימכרו החל מיום 1.5.03 ואילך.

12 . הוראות יישום

מבטח המעונין למכור פוליסות ביטוח סיעודי – פרט יגיש לאישורנו פוליסה העומדת בהוראות חוזר זה לא יאוחר מיום 1.1.03.

ציפי סמט

המפקחת על הביטוח

    קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

    לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

    או מלאו את הפרטים:

    הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

    חייגו עכשיו צרו קשר